ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

เมื่อสถานการณ์ที่มีทรัพยากร ข้อจำกัด และปัจจัย ใกล้เคียงกัน แต่เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก สิ่งที่เป็นสาเหตุสร้างความแตกต่างนั้นมักจะเป็นการจัดการ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดอุปสรรคจากข้อจำกัด ควบคุมปัจจัยสร้างระบบให้ดีได้

บทความในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับนี้ เผยแพร่กรณีศึกษาและองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในการจัดการชุมชนที่เปลี่ยนแปลงกลายเป็นเมือง ขยะชุมชน การท่องเที่ยว บุคลากรด้านสาธารณสุข การเรียนการสอน รวมถึงระบบวิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งในประเด็นการจัดการระบบวิจัยนั้นเป็นที่กล่าวถึงและได้รับความสนใจมากขึ้น ว่ามีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาโจทย์วิจัยและพัฒนานักวิจัย แต่ยังมีบทความวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับการจัดการงานวิจัยเผยแพร่จำนวนน้อย จึงขอเชิญชวนผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสารเป็นช่องทางร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการอ้างอิงและปรับใช้ตามบริบทต่อไป

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal9-3-60E.Zip


ขนาดไฟล์
22.0 MB


  ( 467 )  ครั้ง