สาส์นจาก สกว.
 
 
       วารสารวิชาการที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่เป็นวารสารที่เป็นช่องทางในการ "ประกาศการค้นพบ" ของนักวิจัย และส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่เป็นเชิงเทคโนโลยี หรือวิชาการเชิงลึกในลักษณะของงานวิจัยพื้นฐานที่ยังไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ประโยชน์ แต่ว่ามีงานวิจัยอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ค้นพบเทคโนโลยีใหม่หรือสร้างทฤษฎีใหม่ แต่เป็นการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน ชุมชน หรือท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า บนฐานของความรู้ที่ได้สร้างขึ้นอย่างจำเพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่นั้นๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน งานวิจัยประเภทนี้ไม่ค่อยมีพื้นที่ให้นักวิจัยได้ประกาศการค้นพบมากนัก ดังนั้น สกว. จึงได้จัดทำวารสารฉบับนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการสื่อสารเพื่อ "ประกาศความสำเร็จ" ของการนำผลการวิจัยที่ได้ทำขึ้นในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าการประกาศการค้นพบเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เห็นว่าผลการวิจัยที่ได้ทำขึ้นภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่นั้น มีคุณค่าและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเกิดขึ้นมาจากภายในของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเมื่อกล่าวโดยรวมแล้วผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จัดว่าเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ เนื่องจากมีเกณฑ์ในการคัดเลือกที่เข้มงวดและสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่า เพราะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างแท้จริง


                                      ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย
          รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่ (สกว.)   วัตถุประสงค์
            วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นวารสารทางวิชาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชน เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ
   เจ้าของ
         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)