ประกาศจากวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
วารสาร ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ปี 2564-2567 ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 1
วารสาร เปิดรับบทความตลอดปี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
วารสาร กำหนดผู้ประเมิน 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ
วารสาร ไม่มี ไฟล์ template ขอให้นำเสนอบทความ ในรูปแบบ 1 คอลัมน์ โดยมีลำดับหัวข้อตามข้อกำหนด
ข้อกำหนดต่าง ๆ ของบทความ พิจารณาได้จาก หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
สรุปรายชื่อบทความ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 1 - ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 รายชื่อบทความ
วารสารฉบับล่าสุด ดูทั้งหมด
วิดีโอ

ขับเคลื่อนประเทศ พลังความรู้ พลังความร่วมมือ

ปี 2550 สกสว.ได้เริ่มโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง หรือ Area Based Development Research (ABC) บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาสู่เป้าหมายร่วม คือ แก้ปัญหาความยากจนบนฐานความรู้ที่ชาวบ้านค้นพบ โดยเริ่มจากเครื่องมือง่าย ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจเจกชนเป็นกลุ่มและชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด จากบัญชีครัวเรือนเป็นแผนชุมชนไปจนยุทธศาสตร์จังหวัด