ติดต่อกองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่

       วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160

       โทรศัพท์ : -
 
       โทรสาร : -

       E-mail : abctrfjournal@gmail.com       
         
   ติดต่อ สกสว.
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21  ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

          โทรศัพท์ : 0-2278-8200 (30 คู่สาย) 
 
        โทรสาร :
0-2298-0476

          (แผนที่ภาษาไทย)
          (แผนที่ภาษาอังกฤษ)
         
   ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
       งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21  ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400        

       โทรศัพท์ : 0-2278-8212 

       E-mail : webmaster@trf.or.th