หลักเกณฑ์การเสนอบทความงานวิจัยสำหรับวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่


   ประเภทบทความ
            วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นวารสารราย 3 เดือน เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ เปิดรับบทความวิชาการเพื่อการบริการสังคมจากทุกสาขาวิชา ในรูปแบบบทความวิจัย บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการปฏิบัติการจริงกับชุมชน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


   เกณฑ์การพิจารณาบทความ
            วารสารจะรับพิจารณาบทความวิชาการเพื่อสังคม ที่เน้นการประยุกต์วิชาการเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change) ในสังคมหรือชุมชนเป้าหมาย โดยมีโครงสร้างหัวข้อในบทความดังนี้
               - สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม
               - กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย
               - ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้
               - สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
               - ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง


          ทั้งนี้บทความซึ่งเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่ ไม่เคยเสนอขอตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในเอกสารจากการประชุมวิชาการ วารสารฉบับอื่นๆ มาก่อน


   ขั้นตอนการรับต้นฉบับและพิจารณาบทความ
            ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
            1)  รับต้นฉบับจากผู้เสนอบทความทาง Email : abctrfjournal@gmail.com และผ่านระบบ ThaiJo (https://www.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal)
          2)  กองบรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้นว่าบทความอยู่ในขอบข่ายเป้าหมายของวารสารหรือไม่
          3)  กองบรรณาธิการเตรียมต้นฉบับพร้อมแบบฟอร์มสำหรับการประเมิน จัดส่งยังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน พิจารณาให้ความเห็นว่าควรรับลงตีพิมพ์หรือไม่ รวมทั้งอาจให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และจัดส่งผลการประเมินยังผู้เขียนบทความ โดยทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้เขียนบทความ จะไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review)
          4)  หลังจากที่ผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไขบทความส่งกลับมายังกองบรรณาธิการพร้อมคำชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาในขั้นสุดท้าย ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่ หากเห็นว่าครบถ้วนเหมาะสมก็จะตอบรับตีพิมพ์โดยไม่จำเป็นต้องส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีก แต่หากไม่ครบถ้วนจะมีการแจ้งกลับยังผู้เขียนเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมอีกครั้งหรืออาจปฏิเสธการตีพิมพ์
          5)  กองบรรณาธิการจัดเตรียมบทความตามรูปแบบวารสาร แล้วส่งกลับให้ผู้เขียนตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทำการรวมเล่มวารสารเพื่อการเผยแพร่ออนไลน์ผ่านระบบ ThaiJo และเว็บไซต์ http://abcjournal.trf.or.th
   รูปแบบของการเขียนบทความ
            1)  ต้นฉบับจากไฟล์ Microsoft Word 97 ขึ้นไป และไฟล์ PDF ความยาว 20-25 หน้ากระดาษ A4 อักษรฟอนต์ TH Niramit AS หรือ TH SarabunPSK ขนาด 14 point อาจมีภาพ ตาราง แผนผังหรือแผนภูมิประกอบ ในกรณีภาพประกอบ ต้องเป็นไฟล์ JPEG หรือ PNG ขนาดใหญ่กว่า 1 MB

          2.  องค์ประกอบของบทความ
                  2.1)  ชื่อบทความ ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
                  2.2)  ชื่อผู้เขียนและผู้เขียนหลัก สาขาวิชา สถาบันที่สังกัด และที่ตั้งของสถาบัน ของผู้เขียนทุกท่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงที่อยู่อีเมลของผู้เขียนหลัก
                  2.3)  บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 250-300 คำ
                  2.4)  คำสำคัญ (Keyword) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 3-5 คำ
                  2.5)  บทนำ บริบทที่นำไปสู่ที่มาของงานวิจัย
                  2.6)  เนื้อหา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาคือ การระบุสถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง


   รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาและอ้างอิงในบรรณานุกรม
 
          1.  การอ้างอิงในเนื้อหา ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี (author-date for in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ตามด้วยปีที่พิมพ์และเลขหน้าเอกสาร หากจำเป็น
                    ตัวอย่าง
                    - Kumar & Nair (2004)
                    - (Knodel et al., 2016)

          2.  การอ้างอิงในบรรณานุกรม ใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบ APA (6th Edition) ดังนี้
                  2.1  กรณีอ้างอิงบทความจากวารสาร
                    ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร, ปีที่(เล่มที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
                    ตัวอย่าง
                    - MacDonald, C. (2012). Understanding participatory action research: A qualitative research methodology option. Canadian Journal of Action Research, 13(2), 34-50.
                    - Sirisathitkul, C. (2014). Abolishment of mythology for publishing in the international journal. Area Based Development Research Journal, 6(5), 121-125. (in Thai).

                  2.2  กรณีอ้างอิงจากหนังสือ
                    ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี)). เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
                    ตัวอย่าง
                    - Bhatta, B. (2010). Analysis of urban growth and sprawl from remote sensing data. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag.

                  2.3  กรณีอ้างอิงจากเอกสารวิชาการ รายงาน หรือวิทยานิพนธ์
                    ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
                    ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต). ชื่อมหาวิทยาลัย, ชื่อคณะ, ชื่อสาขาวิชา.
                    ตัวอย่าง
                    - Athikom, S. (2007). Effect of accuracy training in two - goal shooting models. (Master' s thesis) Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University. (in Thai).
                  2.4  กรณีอ้างอิงจาก website
                    ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ปี, จาก http://.
                    ตัวอย่าง
                    - Ministry of Tourism and Sports. (2016). Domestic tourism statistics (classify by region and province). Retrieved October 10, 2017, from: http://www.mots.go.th. (in Thai).

                    - หมายเหตุ
                     - ผู้เขียนมากกว่า 1 ท่าน ใช้ “,” คั่นระหว่างชื่อผู้เขียนแต่ละท่าน และใช้ “, &” ก่อนชื่อผู้เขียนท่านสุดท้าย
                     - ผู้เขียนเท่ากับหรือมากกว่า 8 ท่าน ใส่ชื่อผู้เขียนท่านที่ 1-6 ..., & ผู้เขียนท่านสุดท้าย


   การจัดส่งบทความ
            ผู้เขียนสามารถส่งบทความทาง Email : abctrfjournal@gmail.com และผ่านทางระบบ ThaiJo (https://www.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิไปยังผู้เขียนบทความภายในระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ หลังจากได้รับบทความ

   ที่อยู่สำหรับติดต่อ
            วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160; Email : abctrfjournal@gmail.com  http://abcjournal.trf.or.th ;   https://www.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal