ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2566

การเปิดใช้ Generative AI ในวงกว้าง ได้สร้างแรงกระเพื่อมกับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการอย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถในการแปล การแก้ไขข้อเขียน การผลิตข้อเขียน การตอบคำถาม และให้ข้อเสนอแนะ เปิดโอกาสให้นักวิชาการสามารถยกระดับคุณภาพข้อเขียน หรือเพิ่มปริมาณในเวลาที่สั้นลง แต่ขณะเดียวกันทำให้เกิดความเสี่ยงในการผิดจริยธรรมในการเผยแพร่บทความในวารสารและความผิดพลาดอื่นๆ ผู้เขียนจึงควรศึกษาศักยภาพ ข้อจำกัด และแนวทาง ในการนำ Generative AI มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยผลิตบทความ ได้อย่างถูกต้องและถูกทาง

จากการศึกษาบทความวิจัยและข้อเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการใช้ Generative AI โดยผู้เขียนและกองบรรณาธิการ ที่เผยแพร่ในวารสารตามฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ค.ศ. 2023 นำมาสู่แนวทางการใช้ ChatGPT ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับนี้เป็นฉบับแรก โดยใช้ความสามารถด้านการเทียบคำและการลำดับใจความที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ ปรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ผู้อ่านนานาชาติเข้าใจและเข้าถึงได้มากขึ้นรศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal15-2-66E.Zip


ขนาดไฟล์
13 MB


  ( 1146 )  ครั้ง