ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2566

การขึ้นปีที่ 15 ของวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชี้ชวนให้มองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของวารสารภายใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปิดเวทีสำหรับงานวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนาพื้นที่ วารสารจึงแตกต่างจากวารสารส่วนใหญ่ที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มีท่านอนุช อาภาภิรม เป็นบรรณาธิการคนแรก

ในระดับสากล แนวทางนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้มีวารสารสำหรับงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ในฐานข้อมูล Scopus เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบผสานศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง ทำให้บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้ มีข้อค้นพบใหม่มากมายเช่นกัน เสริมกับประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรม ยืนยันถึงคุณค่าของงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ได้เป็นอย่างดีรศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal15-1-66E.Zip


ขนาดไฟล์
15 MB


  ( 1017 )  ครั้ง