ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2565

วารสารวิชาการเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ ตามกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ต่าง ๆ เมื่อผ่านการประเมินกลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ก็ต้องผ่านการตรวจสอบตามกาลเวลา

ในยุคที่วารสารเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล และสามารถสืบค้นเข้าถึงได้ตลอดเวลา จากทุกสถานที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากชื่อบทความแล้ว องค์ประกอบต่าง ๆ ของวารสารสามารถช่วยเสริมการสืบค้นเข้าถึงได้ เช่น คำสำคัญ (keywords) ควรเลือกอย่างพิถีพิถัน ให้ครอบคลุมทั้ง องค์ความรู้ หลักการในศาสตร์ที่ใช้ ไปจนถึงการประยุกต์ต่อ ยอด

สำหรับวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้จัดให้ทุกบทความมี คำสำคัญ ที่ระบุพื้นที่ เพื่อประโยชน์ ในการสืบค้น รวบรวมงานต่างศาสตร์ ต่างเวลา ที่มีความเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ และในเล่มนี้ได้เพิ่มการใช้ภาษาอังกฤษ ในการบรรยายภาพประกอบและตาราง เสริมกับบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่มีมาแต่เดิม เพื่อเสริมการเข้าถึงบทความได้เป็นสากล

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal14-4-65E.Zip


ขนาดไฟล์
11 MB


  ( 457 )  ครั้ง