ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565

ภาพเป็นส่วนสำคัญของบทความที่เผยแพร่ ให้ผู้อ่านเข้าใจงานที่เสนอได้ชัดเจนขึ้น ในกรณีของงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภาพถ่ายและแผนที่ แสดงให้เห็นถึงสภาวะทางกายภาพของพื้นที่ โครงสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และบรรยากาศ ที่ดึงดูดให้บทความน่าสนใจมากขึ้น

ผู้เขียน จึงต้องประณีตในการคัดสรรภาพประกอบ โดยนอกจากความละเอียด ชัดเจน คุณภาพของภาพแล้ว แต่ละภาพต้องสื่อสารในสิ่งที่ไม่ซ้ำกัน แต่เสริมกัน โดยสอดคล้องกับข้อเขียนในส่วนต่าง ๆ การผสานจัดทำชุดแผนภาพหรือออกแบบภาพประกอบขึ้นมาจากภาพย่อย ๆ มีส่วนช่วยยกระดับบทความได้ เนื่องจากเสริมให้เห็นภาพรวม หรือความสัมพันธ์ของขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการ

สิ่งสำคัญที่ผู้เขียนและวารสารต้องระมัดระวัง คือ ความซ้ำซ้อนของภาพ หากจำเป็นต้องใช้ภาพที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ไปก่อนแล้ว ต้องมีการขออนุญาตจากสำนักพิมพ์ที่เป็นแหล่งที่มาของภาพนั้นให้ถูกต้อง

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal14-3-65E.Zip


ขนาดไฟล์
11 MB


  ( 594 )  ครั้ง