ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565

เมื่อมีการเผยแพร่ผลงานร่วมของ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย สมาชิกและผู้นำชุมชน ในวารสารวิชาการต้องมีการระบุผู้นิพนธ์ (Author) ที่ชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาต้นฉบับ การเป็นเจ้าของผลงานร่วมนั้น หมายถึง การมีส่วนร่วมในเชิงปัญญา ตามคำอธิบายใน คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ที่ยอมรับกันทั่วโลก

ผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding Author) ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มีส่วนลงมือเขียนต้นฉบับมากที่สุดด้วย ต้องรับผิดชอบทำหน้าที่ประสานกับเจ้าของผลงานร่วมตั้งแต่การวางแผนต้นฉบับไปจนถึงการตรวจ Proof และประสานกับวารสารตั้งแต่การส่งต้นฉบับไปจนถึงอธิบายขยายความหากมีผู้อ่านมีข้อสงสัยในบทความหลังจากตีพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วไม่ว่าจะผ่านไปยาวนานกี่ปี

การเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship) ภายหลังการส่งต้นฉบับ ไม่ว่าเป็นการเพิ่มชื่อ สลับลำดับหรือบทบาท สามารถทำได้เฉพาะกรณีที่ต้นฉบับผ่าน Major Revision ที่จำเป็นต้องอาศัยส่วนร่วมเชิงปัญญาเพิ่มเติมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal14-2-65E.Zip


ขนาดไฟล์
14 MB


  ( 950 )  ครั้ง