ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2565

ตลอดการดำเนินการ 13 ปี วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นสื่อเผยแพร่ผลงาน การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน ชุมชน หรือท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า บนฐานความรู้ที่ได้สร้างขึ้นอย่างจำเพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งวารสาร

วารสารเป็นเวทีแสดงผลงานที่หลากหลายบ่งชี้ถึงการกระจายของงานวิจัยเชิงพื้นที่ และงานวิชาการรับใช้สังคม ในภูมิภาคต่าง ๆ เชื่อมโยงกับความหลากหลายของสถาบันที่นักวิจัยเจ้าของผลงานมีความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งงานวิจัยเชิงพื้นที่ และงานวิชาการรับใช้สังคม มีความหลากหลายของศาสตร์ เป็นสหวิทยาการและพหุสาขาวิชา สะท้อนถึงการใช้องค์ความรู้จากศาสตร์ที่หลากหลายและการผสานความเชี่ยวชาญ เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างรอบด้าน

วารสารฉบับนี้เป็นการเริ่มต้นการดำเนินการภายใต้สัญญาใหม่ ที่สนับสนุนงบประมาณโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ต่อเนื่องเป็นเวลาอีก 2 ปี ซึ่งยังคงความหลากหลายของบทความจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และความหลากหลายของศาสตร์ ผสานตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของชุมชน

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal14-1-65E.Zip


ขนาดไฟล์
10 MB


  ( 978 )  ครั้ง