ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 กันยายน - ธันวาคม 2564

บทความพิเศษเรื่อง “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม: วิธีคิดเชิงระบบในการทำงานและการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ” ในวารสารฉบับนี้ เป็นผลงานของ รศ. ดร. เจษฎา มิ่งฉาย ซึ่งท่านมีประสบการณ์รอบด้าน ทั้งในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิชาการรับใช้สังคมและเผยแพร่บทความในวารสาร หัวหน้าโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการวารสาร

บทความนำเสนอกระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้ผู้สนใจเกิดความเข้าใจสามารถใช้ในการเรียบเรียงผลงานตามหัวข้อ จัดเตรียมเอกสารได้ตามเกณฑ์ อีกทั้งผู้เขียนได้ประมวลแนวคิดและแนวทางการทำงานของวิชาการรับใช้สังคมในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ ด้านแรกคือ การแก้ปัญหา หนุนเสริมสร้างคุณค่า ให้ชุมชน และด้านที่สองคือ นำองค์ความรู้ ผลการทำงานวิชาการรับใช้สังคมไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ โดยผู้เขียนแสดงความเห็นที่น่าสนับสนุนว่า

“…อยากเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในความหมายที่หนึ่งมาเป็นลำดับแรก แล้วหากประโยชน์ที่สองจะตามมาเพื่อการสร้างความเข้มแข็งในการทำงานวิชาการก็ดูเป็นธรรมชาติดีกว่า”

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal13-5-64E.Zip


ขนาดไฟล์
13 MB


  ( 927 )  ครั้ง