ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

กองบรรณาธิการวารสาร มีบทบาทหลักในการกลั่นกรองต้นฉบับ และพัฒนาผ่านกระบวนการประเมิน จนได้มาตรฐานที่เผยแพร่ได้ การจัดทำวารสารจะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้น หากเพิ่มกระบวนการสื่อสารกับผู้เขียน ให้รับรู้รับทราบแนวปฏิบัติที่ดี และโอกาสที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเผยแพร่งานแต่ละชิ้น ดังนั้นบางวารสารจึงไม่เพียงแต่คัดสรรบทความลงเผยแพร่ในเล่มตามปกติเท่านั้น แต่จัดทำเล่มพิเศษที่โฟกัสแก่นเรื่องตามสถานการณ์ หรือแนะนำต้นฉบับที่ไม่ตรงกับขอบเขตของวารสารให้ส่งไปยังวารสารที่สอดคล้องมากกว่า เป็นต้น

การจัดทำวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในรูปแบบบทความที่มีมาตรฐานและสืบค้นได้ตามฐานข้อมูล ซึ่งผลงานเหล่านี้นอกจากสามารถเผยแพร่ในวารสารภายในประเทศแล้ว ยังมีศักยภาพในการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามฐานข้อมูล Scopus ตามตัวอย่างที่ประมวลไว้ในบทความแรกของฉบับนี้​

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal13-4-64E.Zip


ขนาดไฟล์
10 MB


  ( 653 )  ครั้ง