ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทอย่างมากในการปรับรูปแบบการทำงานตามวิถีปกติใหม่ในชุมชนเมือง ส่วนแรงงานที่กลับสู่ภาคการเกษตร หรือผู้ประกอบการในท้องถิ่น ยังมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ช่วยปรับรูปแบบการทำงานในสภาวการณ์ปัจจุบัน สามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างนวัตกรรมตามบริบทชุมชน เสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดังตัวอย่าง เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากนำเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร นวัตกรรมอุปกรณ์ในการแปรรูป การเพิ่มมูลค่าสินค้า การพัฒนาผู้ประกอบการ ที่เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้

การศึกษาผลการวิจัยและพัฒนา โดยภาควิชาการ ภาครัฐ ร่วมกับชุมชน ในพื้นที่มาก่อนหน้านี้ จะพบแนวทางที่พร้อมสามารถนำมาต่อยอด หรือถอดบทเรียนมาปรับใช้ได้ ลดการลองผิดลองถูก มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal13-3-64E.Zip


ขนาดไฟล์
15 MB


  ( 748 )  ครั้ง