ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2564

หัวหน้าชุดโครงการ หรือผู้อำนวยการแผนงานวิจัย เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการออกแบบการทำงานส่วนต่างๆ ให้เชื่อมโยงเสริมเป็นเนื้อเดียวกัน และกำหนดทิศทางให้โครงการย่อยมุ่งสู่เป้าหมายหลักร่วมกัน ทำให้ชุดโครงการหรือแผนงานวิจัยประสบความสำเร็จ สร้างผลกระทบ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าโครงการเดี่ยวทั่วไป

ประเด็นหนึ่งที่ควรมีการปรึกษาและตั้งเป้าหมายร่วมกัน ตั้งแต่ช่วงจัดทำข้อเสนอโครงการ คือ แผนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อแบ่งว่าโครงการย่อย หรืองานส่วนใด จะนำเสนอในวารสารหรือที่ประชุมวิชาการใดจึงเหมาะสม และสร้างประโยชน์ได้มากที่สุด โดยบทความที่นำเสนอยังคงมีเอกภาพ แต่ไม่แบ่งย่อยจนเกินไป อีกทั้งยังป้องกันการซ้ำซ้อน หรือ ขัดแย้งระหว่างนักวิจัยร่วมในอนาคต โดยหัวหน้าชุดโครงการ หรือผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ที่มีประสบการณ์วิจัยสูง จะเป็นผู้ให้คำแนะนำนักวิจัยในการวางแผนเผยแพร่ผลงานได้

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal13-2-64E.Zip


ขนาดไฟล์
11 MB


  ( 448 )  ครั้ง