ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ที่ให้ผลผลิตเป็นรูปธรรม ดังตัวอย่างบทความที่เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ มีความหลากหลายตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ไปจนถึง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน

นอกจากมูลค่าทางเศรษฐกิจที่วัดได้มากน้อยแตกต่างกัน ยังมีคุณค่าอยู่ในแต่ละส่วนของกระบวนการ การประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและเอกลักษณ์ท้องถิ่น เข้ากับการบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งต้องอาศัยทั้ง เทคโนโลยีการผลิต การตรวจวัดควบคุมคุมภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสื่อและช่องทางการตลาด เป็นการสืบสานและขยายการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้

ในช่วงเวลาที่การเดินทางท่องเที่ยวมีข้อจำกัด ผลิตภัณฑ์ชุมชนยิ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผ่านช่องทางจัดจำหน่าย ทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งเป็นสื่อเผยแพร่คุณค่าทรัพยากรและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ห่างไกลได้ใช้ประโยชน์และระลึกถึง

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal13-1-64E.Zip


ขนาดไฟล์
8 MB


  ( 456 )  ครั้ง