ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ภัยธรรมชาติ และ พิบัติภัย นำมาสู่ ความสูญเสีย และโศกนาฏกรรม ด้วยเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทำให้มนุษย์ต้องเรียนรู้ ปรับตัว และสร้างเครื่องมือและกลไกที่ช่วยบรรเทา ตัวอย่างเช่น การพัฒนานวัตกรรมการรับมือแผ่นดินไหว ในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องยาวนาน สำหรับประเทศไทยที่เกิดอุทกภัยสลับกับภัยแล้ง กระจายในหลายพื้นที่ องค์ความรู้เรื่องการจัดการน้ำ จึงต้องได้รับการพัฒนาต่อยอด ร่วมกับการติดตามข้อมูล ให้ปฏิบัติได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

บทความที่เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ เป็นตัวอย่างของการทำงานเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยใช้ กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน ผสมผสานองค์ความรู้ด้านการจัดการ การออกแบบ เข้ากับ ภูมิปัญญาและวิถีดั้งเดิม เกิดเป็นงานวิชาการรับใช้สังคมที่เห็นผลเป็นรูปธรรม มีคุณค่าสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อื่น ๆ ได้

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal12-6-63E.Zip


ขนาดไฟล์
13 MB


  ( 575 )  ครั้ง