ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2563

ในยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงผู้คนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว “การตลาด” ยิ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้ประสบความสำเร็จทางการค้า และ ได้รับการยอมรับเป็นที่นิยม

การทำงานวิชาการรับใช้สังคมที่ส่งเสริมอาชีพ พร้อมกับสนับสนุนด้านการตลาด เป็นกลไกที่เสริมความเข้มแข็งให้กับ ผู้ประกอบการในท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ที่มีส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจ โดยสามารถใช้ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษา เช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การออกแบบ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ผสานศาสตร์ทำงานร่วมกัน ดึงจุดเด่นจากภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่

สิ่งที่ปรากฏชัดในงานเหล่านี้ คือ อัตลักษณ์ชุมชน รวมถึง การผลิตและบริการที่มีมิติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นจุดขายจุดเด่นที่ชัดเจนได้ในยุคสมัยปัจจุบัน

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal12-5-63E.Zip


ขนาดไฟล์
8.5 MB


  ( 521 )  ครั้ง