ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563

บทความรับเชิญในฉบับนี้ มีความสำคัญและน่าสนใจยิ่ง เพราะได้สังเคราะห์ระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนกลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ จำนวน 21 แห่ง

จุดตั้งต้นของการสนับสนุนทุนเชิงสถาบันให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย จับโจทย์วิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัด เมื่อโครงการสิ้นสุด จึงมีผลผลิตที่แสดงถึง 1) นวัตกรรมกระบวนการ การจัดการทรัพยากรในชุมชน การจัดการท่องเที่ยว การเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ และการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงาน 2) นวัตกรรมผลผลิตที่เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สินค้า พืชเศรษฐกิจของจังหวัด รวมทั้ง เทคโนโลยีการผลิต การจัดการของเสีย ที่เป็นประโยชน์ตามบริบทและความต้องการของพื้นที่ ขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในแต่ละศาสตร์

ประเด็นนี้เป็นหนึ่งในหลายข้อเรียนรู้ จากระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและพัฒนาประเทศ

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal12-4-63E.Zip


ขนาดไฟล์
8.5 MB


  ( 384 )  ครั้ง