ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

ในปัจจุบัน วารสารในรูปแบบออนไลน์ มีช่องทางเข้าถึงผู้อ่านได้กว้างขวาง รวดเร็ว และหลากหลาย วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ พร้อมให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลด ได้ทั้งแบบเล่ม ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) https://www.tsri.or.th/th/knowledge /abcjournal และ เว็บไซต์วารสาร https://abcjournal.trf.or.th/ นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ระบบ ThaiJo https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal ที่สามารถดาวน์โหลดแบบรายบทความ และส่งต้นฉบับบทความเข้ารับการพิจารณา

บทความในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และวารสารอื่น ๆ ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) สามารถสืบค้นได้ที่ เว็บไซต์ https://tci-thailand.org/ ในงานวิจัยเชิงพื้นที่ การสืบค้นควรทำทั้งการใช้คำสำคัญ เชิงประเด็น และอิงสถานที่ เพื่อให้นักวิจัยพบทั้งบทความที่มีประเด็นร่วมกันและงานวิจัยที่ทำในพื้นที่เดียวกัน ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพ ในการป้องกันการให้ทุนและการทำวิจัยที่ซ้ำซ้อน นักวิจัยจึงควรทำการสืบค้นฐานข้อมูล ตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนข้อเสนอโครงการ โดยไม่ต้องรอจนถึงขั้นเขียนบทความ เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่มีน้ำหนักทางวิชาการ และคุณค่าการใช้ประโยชน์


รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal12-3-63E.Zip


ขนาดไฟล์
11.0 MB


  ( 331 )  ครั้ง