ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2563

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นวิกฤตสั่นสะเทือนโลก ที่ส่งผลกระทบต่อทุกสังคม ในสภาวะซึ่งระบบกลไกในทุกระดับถูกทดสอบอย่างหนักหน่วง การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น มีความสำคัญในการบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพ เยียวยาจิตใจ ไปจนถึงการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ ในยุคที่ประชากรจำนวนมากต้องมีการปรับตัวด้านอาชีพ ชุมชนที่เข้มแข็งหากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และ ภาควิชาการ สามารถใช้ทรัพยากรและจุดแข็งของพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดังตัวอย่างกรณีศึกษาที่ได้นำเสนอในรูปแบบงานวิจัยแบบ ABC และงานวิชาการรับใช้สังคม การสร้างการมีส่วนร่วมระดมความคิดจนสรุปทิศทางได้สอดคล้อง ประสานความร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิด จึงจำเป็นยิ่งในช่วงเวลาที่ยังต้องรักษาระยะห่างทางกายภาพ


รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal12-2-63E.Zip


ขนาดไฟล์
12.0 MB


  ( 404 )  ครั้ง