ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

ในการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ และ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม นักวิชาการต้องสำรวจบริบทของพื้นที่ ซึ่งทำให้พบโครงสร้างและกลไกเชิงสังคม ที่แตกต่างกันไปตามบริบทของสถานที่และเวลา หลายกรณีจะมีการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ โดยองค์กรภาคประชาสังคมอยู่แล้ว หากมหาวิทยาลัยและนักวิชาการสามารถสร้าง Partnership กับองค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้ จะสามารถเสริมกำลังกันให้เป็นประโยชน์กับพื้นที่ ในประเด็นที่ดำเนินการอยู่จะลดความซ้ำซ้อนของงาน และ มีโอกาสขยายประเด็นใหม่ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้รวดเร็ว

บทความรับเชิญโดย ผศ. ดร. นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับนี้ แสดงถึงบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคม ที่ผลักดันประเด็นเฉพาะให้ประสบความสำเร็จได้ ทั้งในและต่างประเทศ


รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal12-1-63E.Zip


ขนาดไฟล์
12.0 MB


  ( 492 )  ครั้ง