ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้สนับสนุนงบประมาณจัดทำ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อย่างต่อเนื่องจนครบ 11 ปี วารสารฉบับนี้ จึงสรุปบทความที่ได้เผยแพร่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 - เดือนธันวาคม 2562 ซึ่งสะท้อนถึงงานวิชาการรับใช้สังคม และงานวิจัยแบบ ABC (Area Based Collaborative Research) ซึ่งแสดงถึงบทบาทในยุคสมัยที่นักวิชาการและสถาบันการศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและตอบโจทย์ของประเทศ มากขึ้น

บรรณาธิการและคณะผู้จัดทำวารสารขอขอบพระคุณ สกสว. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และผู้เขียนบทความ ที่ร่วมสร้างวารสารให้เป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน ที่มีคุณค่าทั้งด้านวิชาการ และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถอ้างอิงและปรับใช้ในสถานที่และเวลาอันเหมาะสม


รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal11-6-62E.Zip


ขนาดไฟล์
11.0 MB


  ( 464 )  ครั้ง