ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562

คำว่า “งานวิจัย” มักทำให้เกิดคำถามจาก ผู้คนทั่วไปว่า นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ แต่งานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีลักษณะร่วม เหมือนกับ งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตรงที่มีเป้าหมายการใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นที่ชัดเจน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จึงให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดทำวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานและภารกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาควิชาการ ที่สร้างประโยชน์กับชุมชนสังคมแล้ว ตามมาตรฐานผลงานวิชาการ ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 12


รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal11-5-62E.Zip


ขนาดไฟล์
19.0 MB


  ( 391 )  ครั้ง