ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

การบริการวิชาการ เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่สร้างประโยชน์ ให้กับภาคการผลิต และ ชุมชนท้องถิ่น ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ศาสตร์หลากหลายที่มีการเรียนการสอน และเป็นความเชี่ยวชาญของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาการสุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สามารถเสริมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ได้ในทุกมิติ

นอกจากนี้ยังพบว่า งานวิจัยเชิงพื้นที่คุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มชุมชนได้จริง มักจะมีจุดเริ่มต้นจากการบริการวิชาการ เพราะนอกจากทำให้นักวิจัยเข้าใจบริบทและเข้าถึงความต้องการของชุมชน ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นำไปสู่การมองเป้าหมายความสำเร็จระยะสั้น และระยะยาว ในการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง


รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal11-4-62E.Zip


ขนาดไฟล์
15.0MB


  ( 754 )  ครั้ง