ปีที่11 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

การเผยแพร่บทความ Area based collaborative (ABC) research และ Social Engagement ในต่างประเทศ จะเป็นการสร้างพื้นที่ทางวิชาการในระดับสากล และเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่มีแนวทางร่วม ที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขยายผล หรือ ยกระดับงาน ต่อไป แม้ว่าบทความส่วนใหญ่ใน วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นภาษาไทย แต่วารสารได้เผยแพร่บทความจากนักวิชาการไทยและต่างประทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ และมีการทำ Official translation ให้กับบทความที่มีความพร้อม นอกจากนี้ กองบรรณาธิการวารสารมีเป้าหมายสนับสนุน ผู้เขียนที่ต้องการยกระดับงานเขียนจากการเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI สู่การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI และ Scopus โดยการแนะนำ วารสารที่เหมาะสม และบทความที่อยู่ในแนวทางเดียวกันที่มีมาตรฐานนำเสนอเป็นสากล ให้กับนักวิจัย ABC นักวิชาการรับใช้สังคมเป็นรายบุคคล ผ่านอีเมลวารสาร abctrfjournal@gmail.comรศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal11-3-62E.Zip


ขนาดไฟล์
15.0MB


  ( 806 )  ครั้ง