ปีที่11 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาหรือหน่วยจัดการงานวิจัยในชื่ออื่นๆ ของมหาวิทยาลัย มีความสำคัญในการประสานงานวิจัยให้ตอบสนองกับนโยบายของชาติ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของสังคม โดยการดำเนินการในลักษณะแผนงาน หรือ ชุดโครงการ มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน จากการบูรณาการศาสตร์ ระดมกำลังของหน่วยงานและบุคลากร ได้มากกว่าโครงการวิจัยเดี่ยว

บทความจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ เป็นผลจากการจัดสรรทุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้กับ 24 มหาวิทยาลัย ประเภททุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ แสดงถึงการเชื่อมโยงโจทย์ใหญ่ที่มีความสำคัญกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ มีหน่วยจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นข้อต่อที่สำคัญ สามารถแสดงถึงแนวทางและทิศทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้เป็นรูปธรรมชัดเจน

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal11-2-62E.Zip


ขนาดไฟล์
15.0MB


  ( 975 )  ครั้ง