ปีที่11 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของปี พ.ศ. 2562 ในตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ใช้วารสารเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบการวิจัย นักวิจัย และโจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ผลงานวิชาการที่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ได้รับการรวบรวมบันทึกไว้ในรูปแบบบทความในวารสารวิชาการที่ได้ถ่ายทอดเผยแพร่ สู่การอ้างอิงใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก

วารสารก้าวสู่ปีที่11 ด้วยปณิธานเดิม แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ในด้านรูปแบบการเผยแพร่จากเดิมเป็นรูปเล่มสู่การออนไลน์ ไปจนถึง บุคลากร ซึ่งกองบรรณาธิการชุดปัจจุบันยังคงสืบสานความตั้งใจของผู้บริหารและคณะทำงานตั้งแต่ชุดก่อตั้ง ไปพร้อมกับมุ่งมั่นพัฒนาวารสารให้มีจุดเด่น ด้วยเทคโนโลยีสื่อยุคใหม่ และการสื่อสารกับประชาคมวิจัยภายนอกประเทศมากขึ้น

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal11-1-62E.Zip


ขนาดไฟล์
12.0 MB


  ( 800 )  ครั้ง