ปีที่10 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

การพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทาง Inclusive growth ต้องอาศัยองค์ความรู้หลายศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ในภาควิชาการ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความสำคัญเสมอมา ด้วยบทบาทที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความจำเป็นในการเข้าใจบริบทพื้นที่ เข้าถึงผู้คน การนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาการสุขภาพ ลงสู่พื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถละเลยมิติเชิงสังคมได้เลย รวมถึง ความพยายามสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากการเพิ่มมูลค่า จะประสบความสำเร็จได้ด้วยกลไกมนุษยศาสตร์ที่เชื่อมกับ มรดกทางวัฒนธรรม

บทความ 3 เรื่อง ที่เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ ได้เข้าร่วมพัฒนาต้นฉบับ ร่วมกับผลงานวิจัยและบริการวิชาการอื่นๆ รวมกว่า 20 เรื่อง ในกิจกรรม 24 ชั่วโมง: เชียงราย ที่ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดร่วมกับ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นตัวอย่างให้กองบรรณาธิการวารสาร ได้รับทราบบทบาทและความตั้งใจของนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างชัดเจน

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal10-4-61E.Zip


ขนาดไฟล์
17.0 MB


  ( 636 )  ครั้ง