ปีที่10 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญเสมอมา คือ การสนับสนุนภาคธุรกิจ ในบริบทเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นในการสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตร ความหลากหลายของภาคการเกษตรในแต่ละท้องถิ่น สะท้อนสู่ความหลากหลายของบทความที่เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้

โดยบทความแรก นำเสนอแนวคิดและบทบาทของการจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย ที่มีโฟกัสเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นอย่างชัดเจน สำหรับบทความที่สอง เกี่ยวข้องกับการจัดการพืชเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคอย่างครบวงจร บทความที่สาม เป็นแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ เพื่อสนับสนุนการตลาดผลผลิตการเกษตร ส่วนบทความอื่นๆ มีเนื้อหาเชื่อมโยง อาหารพื้นบ้าน และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีศักยภาพสร้างรายได้ส่วนหนึ่งของวงจรธุรกิจการเกษตรรศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal10-3-61E.Zip


ขนาดไฟล์
11.0 MB


  ( 432 )  ครั้ง