ปีที่10 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2561

สถาบันการศึกษาของประเทศไทย ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นรูปแบบที่เข้าถึงเกษตรกร สร้างการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์ความรู้ในการวิจัยมักมีความจำเพาะที่ยากแก่การเข้าถึง โดยเฉพาะส่วนที่ใช้สมการคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือที่ซับซ้อน ดังนั้นนอกจากการพัฒนางานให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่แล้ว คณะผู้วิจัยยังต้องพัฒนาทักษะในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ สื่อสารความเข้าใจในศาสตร์วิทยาการให้สาธารณชนเข้าถึงได้ บทความที่เผยแพร่ ในวารสารฉบับนี้ เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการวิจัย ที่ยังคงมิติเชิงลึก พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภูมิภาคต่างๆ บนฐานเกษตรกรรม ได้เป็นอย่างดีรศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal10-2-61E.Zip


ขนาดไฟล์
14.0 MB


  ( 454 )  ครั้ง