ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

ความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตเป็นบุคลากรวิชาชีพต่างๆ ทำให้มหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมีองค์ความรู้และทรัพยากร ที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสุขภาวะชุมชน บทความทั้ง 6 เรื่อง ในเล่มนี้ แสดงถึง บทบาทของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เป็นภาคีที่ร่วมคิดร่วมทำตลอดกระบวนการ ทำให้งานวิชาการสามารถเข้าถึง เชื่อมโยงศักยภาพชุมชนและทุนทางสังคมได้อย่างแท้จริง เกิดนวัตกรรมที่อิงบริบทของพื้นที่ และ สร้างโอกาสการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal10-1-60E.Zip


ขนาดไฟล์
24.0 MB


  ( 1197 )  ครั้ง