ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2560

ความเกี่ยวข้องของอาหารกับชีวิตประจำวัน นำมาสู่งานวิชาการหลากหลายศาสตร์ ครอบคลุมทุกแง่มุม ความหลากหลายของพื้นที่ในมิติทรัพยากรและมิติสังคมวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถสืบค้น สังเคราะห์ จัดการความรู้ หรือ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ดังตัวอย่างงานที่เผยแพร่ผ่านบทความ 4 เรื่องจาก 4 ภาค 4 สถาบันการศึกษา ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับที่ 4 ของปีนี้

วารสารฉบับนี้ยังได้เผยแพร่ บทความด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นฉบับที่ 2 โดยผู้บริหารรุ่นใหม่ จากมหาวิทยาลัยที่รับทุนวิจัยมุ่งเป้าในแผนงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและ ชุมชน ซึ่งนำเสนอแนวคิดระบบการประเมินที่สามารถปรับใช้ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal9-4-60E.Zip


ขนาดไฟล์
20.0 MB


  ( 565 )  ครั้ง