ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2560

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับนี้ ได้รับเกียรติให้เผยแพร่ บทปาฐกถา โดย ผศ ดร วัลลา ตันตโยทัย ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในบริบทสังคมไทย และบทความรับเชิญ โดย ดร นพ อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว เรื่องนโยบายประกันสุขภาพ ชึ่ง เชื่อมโยงกับ คลัสเตอร์ ที่ 2 Health, Wellness & Biomedical ที่สถาบันอุดมศึกษาจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแสดงถึงความสำคัญของมิติทุนมนุษย์ ที่เสริมกับมิติของเทคโนโลยี ในการพัฒนาตามแนวทางนี้ด้วย

มิติทุนมนุษย์ ยังปรากฏชัดใน คลัสเตอร์ที่ 5 Creative, Culture & High Value Service ชึ่งบทความวิจัย 3 จาก 5 เรื่องในฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นบทบาทของสถาบันการศึกษา ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 3 ภูมิภาค เพื่อ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวทางประเทศไทย 4.0

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal9-2-60E.Zip


ขนาดไฟล์
18.0 MB


  ( 466 )  ครั้ง