ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560

บทความของ Jaime Teixiera Da Silva และคณะ ที่เผยแพร่ใน Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ได้กล่าวถึง การประชุมวิชาการที่หวังผลประโยชน์เชิงธุรกิจ จนละเลยคุณภาพทางวิชาการ ทำให้สูญเสียกลไกพัฒนาการวิจัย เพราะการประชุมวิชาการ เป็นโอกาส ของการเสนอผลงานวิจัย ที่มีการปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างนักวิชาการ สามารถเสริมกับการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีจุดยืนในการส่งเสริมการประชุมวิชาการที่มีคุณภาพ โดยพร้อมเชื่อมโยงกับ ผู้จัดการประชุมวิชาการ หัวข้องานวิชาการรับใช้สังคม หรืองานวิจัยเชิงพื้นที่ นำผลงานที่นำเสนอในการประชุม และไม่เคยเผยแพร่ในรูปแบบบทความฉบับเต็ม เข้าสู่การประเมิน และเผยแพร่ในวารสารฉบับพิเศษ สืบเนื่องจากการประชุม

นอกเหนือจากบทความวิจัย วารสารฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร. อุทัย ดุลยเกษม ให้เผยแพร่บทปาฐกถาพิเศษ จากการประชุมวิชาการของวิทยาลัยเทค โนโลยีภาคใต้ และ ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา ได้เขียนบทความ กระบวนทัศน์งานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ขอเชิญนักวิชาการอ่าน อ้างอิงและนำไปประยุกต์ใช้ครับ

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บรรณาธิการ

ชื่อไฟล์
abcjournal9-1-60E.Zip


ขนาดไฟล์
24.0 MB


  ( 776 )  ครั้ง