ปีที่8 ฉบับที่3 กรกฎาคม-กันยายน 2559

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับนี้ ถือได้ว่า เป็นการชุมนุมความหลากหลายของประเด็นทางวิชาการ ในทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่า ไม่ว่าจะเป็นความรู้ จากสาขาวิชาใดๆ ก็สามารถเป็น “วิชาการเพื่อชุมชน/สังคม” ได้ทั้งสิ้น

และเนื่องจากวารสารฉบับนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการชุดปัจจุบัน ดิฉัน ในฐานะตัวแทนของสถาบันคลังสมองของชาติที่รับผิดชอบการจัดทำวารสารในช่วงสองปีที่ผ่านมาจึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำ วารสารฉบับนี้ทุกท่าน ผู้ที่มี ความสนใจในวารสารเล่มนี้จึงสามารถติดตามข่าวคราวของวารสารได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สกว.ต่อไปได้...

ชื่อไฟล์
abcjournal8-3-59E.Zip


ขนาดไฟล์
10.99 MB  ( 536 )  ครั้ง