ปีที่8 ฉบับที่2 เมษายน-มิถุนายน 2559

สำหรับบทความในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับนี้ ยังคงเป็นตัวอย่างสาธิต “ความแปลกใหม่ใน ความเหมือนเดิม” ในหลายแง่หลายมุม โดยบทความส่วนใหญ่ในวารสารฉบับนี้จะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการทำงานของสถาบันการศึกษา กับ“คนอื่น” คือ ชุมชน แต่ก็จะมีบางครั้งที่มีบทความที่เกี่ยวกับ “การปรับปรุงตัวเอง” คือ ตัวสถาบันการศึกษาเอง ทั้งนี้ เพราะการขับ เคลื่อนภารกิจการบริการสังคม/ชุมชนนั้น ต้องขับเคลื่อนด้วยระบบย่อยๆ หลายระบบไปพร้อมๆ กัน ทั้งชุมชน นัก วิจัย นโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ...

ชื่อไฟล์
abcjournal8-2-59.Zip


ขนาดไฟล์
24.72 MB



  ( 1071 )  ครั้ง