ปีที่8 ฉบับที่1 มกราคม-มีนาคม 2559

วารสารฉบับนี้ขอเปิดปฐมฤกษ์ด้วยบทความด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังกลายเป็น ทรัพยากรสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บทความเรื่อง “การจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชน ชุมชนกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” โดย วชิราภรณ์ วรรณโชติ กนกพร รัตนสุธีระกุล สายไหม ไชยศิรินทร์ และพรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่สามารถเป็นตัวแทนของ ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังเกิดขึ้นทั่วหัวระแหงของสังคมไทยปัจจุบัน...

ชื่อไฟล์
abcjournal8-1-59.Zip


ขนาดไฟล์
10.8 MB  ( 1131 )  ครั้ง