ปีที่7 ฉบับที่2 เมษายน-มิถุนายน 2558

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ให้ความสำคัญ กับภารกิจการนำวิชาการไปรับใช้สังคมในด้านต่างๆ และทุกระดับ ตัวอย่างรูปธรรมที่สุด คือ การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการวิชาการเพื่อสังคมตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Socially engaged scholar-SeS) ซึ่งในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้จัดอบรมไปแล้วถึงประมาณเกือบ 10 ครั้ง ตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดีของภารกิจ การนำเอาวิชาการไปรับใช้สังคม เพราะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่พร้อมจะนำเอา “วิชาการไปรับใช้สังคม” และยังมุ่งหวังที่จะ “รับใช้สังคมอย่างมีและเป็นวิชาการ” เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนของดอกผลแห่งการรับใช้นั้น...

ชื่อไฟล์
abcjournal7-2-58F.zip


ขนาดไฟล์
6.98 MB  ( 772 )  ครั้ง