ปีที่7 ฉบับที่1 มกราคม-มีนาคม 2558

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของวารสารในระยะที่สอง โดยเป็นการต่อยอดมาจาก วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระยะแรก

สำหรับปี พ.ศ. 2558 นี้ สถาบันคลังสมองของชาติได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.) มาดำเนินการต่อในระยะที่ 2 เพื่อต่อยอดผลงานในระยะแรก โดยที่ยังคงรักษาเป้าหมายและเจตนารมณ์ ของวารสารฯ เอาไว้เช่นเดิม หากได้มุ่งเน้นสาระสำคัญด้าน “วิชาการ” และ “ระบบอุดมศึกษา” ให้มากขึ้น...

ชื่อไฟล์
abcjournal7-1-58.zip


ขนาดไฟล์
25.1 MB  ( 1215 )  ครั้ง