ปีที่6 ฉบับที่6 กรกฎาคม-สิงหาคม 2557

บทบรรณาธิการฉบับนี้เป็นการอำลาหลังจากที่ได้ทำโครงการนี้ติดต่อกันนาน 6 ปี ระหว่างห้วงเวลาดังกล่าวได้มีการสรุปงานของวารสารเป็นระยะ ในฉบับนี้จะสรุปแบบรวบยอดเป็นการส่งท้าย

ผมในนามกองบรรณาธิการขอขอบคุณสกว.ที่ได้มอบทุนและเข้าร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด ขอบคูุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมเป็นกองบรรณาธิการวิชาการและที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้วารสารนี้ ก้าวเดินมาได้โดยลำดับ ขอบคุณสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนและช่วยให้งานวิจัยสาขานี้เติบโตขึ้น ที่สำคัญที่สุด คือขอบคุณนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้บากบั่นเขียนและแก้ไขบทความอย่างอดทน เขียนบทปริทัศน์และลงพื้นที่ อย่างเสียสละและมีเมตตา ท้ายที่สุด ขอขอบคุณกองบรรณาธิการและผู้ร่วมงานทุกท่านที่ร่วมกันฝ่าอุปสรรค และความยากลำบากจนถึงวันนี้...

ชื่อไฟล์
abcjournal6-6-57.zip


ขนาดไฟล์
10.8 MB  ( 282 )  ครั้ง