ปีที่6 ฉบับที่3 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557

การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่นำเสนอต่อเนื่องในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน อาศัยพลังจากชุมชนเป็นพื้นฐานหรือกำลังหลักในการพัฒนาชุมชนเอง โดยมีการสนับสนุนที่จำเป็นจากภายนอกจากหลายส่วน ได้แก่ สถาบันการศึกษาและนักวิจัยทางด้านนี้ ในการนำพาและเป็นผู้อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคและองค์กรธุรกิจเอกชน เป็นต้น รวมความว่าเป็นการพัฒาบนพื้นฐานของกำลังตนเอง มากกว่ากำลังจากภายนอก ...

ชื่อไฟล์
abcjournal6-3-57.zip


ขนาดไฟล์
8.68 MB  ( 1163 )  ครั้ง