ปีที่6 ฉบับที่2 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556

สิ่งที่ถือกันว่าจำต้องมีอย่างอุดมสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัยได้แก่ 1) ทักษะ กระบวนการสร้างความรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 2) องค์ความรู้ที่ได้มาจากกระบวนการ นั้น รวมทั้งทักษะในการเก็บรักษาและการกระจายข่าวสารความรู้นั้นได้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วทั้งในแวดวงมหาวิทยาลัยและนัก วิชาการประชาชนทั่วไป 3) องค์ความรู้ควรจะเป็นความรู้ใหม่หรือความรู้เพื่อการพัฒนาเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางวิชาการ ความคุ้มค่า และการทันความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 4)ความเชื่อถือในระดับสูงของชุมชนหรือสังคมที่มีต่อสถาบันมหา วิทยาลัยนั้นๆ เมื่อมีองค์ประกอบทั้ง 4 ประการดังกล่าวแล้ว ...

ชื่อไฟล์
abcjournal6-2-56.zip


ขนาดไฟล์
8.53 MB  ( 1460 )  ครั้ง