ปีที่5 ฉบับที่6 กรกฎาคม-สิงหาคม 2556

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงานสัมมนาระดมสมองครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานขององค์กรใน 4 ปีข้างหน้า โดยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศที่กำหนดให้มีการพัฒนาหรือการสร้างความเติบโตใน 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ ความเติบโตเชิงแข่งขัน (Competitive Growth) การเติบโตถ้วนหน้า (Inclusive Growth) และ การเติบโตสีเขียว (Green Growth) ซึ่งในงานนี้ ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสกว. คนปัจจุบันได้กล่าวเปิดการประชุม เสนอบริบทและเงื่อนไขทางสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหรือการเติบโต 3 ด้าน...

ชื่อไฟล์
abcjournal5-6-56.zip


ขนาดไฟล์
3.65 MB  ( 1762 )  ครั้ง