ปีที่5 ฉบับที่5 พฤษภาคม-มิถุนายน 2556

ปรากฏการณ์ที่ทั้งโลกเชื่อมเป็นหนึ่งเดียว ทำให้แนวคิดและการปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาเชิงพื้นที่มีความซับซ้อนเป็นอันมาก เนื่องจากการเชื่อมโยงกันดัง กล่าว ทำให้ชุมชนกลายเป็นระบบเปิด ทุกวันนี้การจะหาชุมชนในชนบทที่ห่าง ไกล แม้แต่บนภูดอยก็เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ไม่ง่ายแล้ว เนื่องจากชุมชนทั้งหลายได้ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันจนเกิดระบบโลกขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบโลกนี้เชื่อมโยง เข้าด้วยกันด้วยระบบย่อยสำคัญหลายระบบ ในที่นี้จะกล่าว 2 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบตลาดโลกและระบบนิเวศโลก ระบบตลาดโลกเกิดจากกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ-การเมืองของมนุษย์ ระบบนิเวศโลกเป็นการกระทำร่วมกันของ ธรรมชาติและมนุษย์ ซึ่งเห็นกันว่ากิจกรรมของมนุษย์มีส่วนสำคัญในการ เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโลกมากขึ้นทุกที...

ชื่อไฟล์
abcjournal5-5-56.zip


ขนาดไฟล์
7.25 MB  ( 1753 )  ครั้ง