ปีที่5 ฉบับที่3 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556

การพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นการพัฒนาหลายมิติ ซึ่งเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง จุดแข็งที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วด้านได้สมดุล กล่าวตามการบริหารสมัยนี้ ก็เท่ากับเป็นการใช้บัตรลงคะแนนหรือการประเมินองค์กรอย่างสมดุล (Balanced Scorecard) จุดอ่อน ได้แก่ ปัญหาการจัดความสัมพันธ์ของมิติหรือยุทธศาสตร์ด้านต่างๆว่าควรเป็นอย่างไร อะไรเป็นหลัก อะไรเป็นรอง หรืออะไรเป็นพื้นฐาน อะไรเป็นส่วนต่อยอด นอกจากนี้ ยังทำงานวิจัยยากเนื่องจากมีตัวแปรจำนวนมาก...

ชื่อไฟล์
abcjournal5-3-56.zip


ขนาดไฟล์
4.29 MB  ( 1744 )  ครั้ง