ปีที่5 ฉบับที่2 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555

การพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นการพัฒนาแบบหลายมิติในเขตพื้นที่หนึ่งตั้งแต่ระดับหมู่บ้านไปจนถึงกลุ่มจังหวัด งานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ย่อมต้องทำให้สอดคล้องกัน นั่นคือต้องประกอบด้วยหลายมิติ ทั้งด้านการทำมาหากิน สิ่งแวดล้อมการจัดตั้งองค์กรและเครือข่าย จิตสำนึกชุมชน/สังคม ไปจนถึงด้านประเพณี ภาษา และวัฒนธรรม สรุปก็คือมีตัวแปรมากจนกระทั่งยากที่จะควบคุม วัดและประเมินผลได้อย่างแม่นยำ หรือในงบประมาณหรือเวลาอันสั้น...

ชื่อไฟล์
abcjournal5-2-55.zip


ขนาดไฟล์
4.44 MB  ( 1459 )  ครั้ง