ปีที่5 ฉบับที่1 กันยายน-ตุลาคม 2555

การพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นงานพัฒนาหลายมิติและหลายระดับ ที่ว่าหลายมิติ ก็คือมีตั้งแต่ด้านชาติพันธุ์ ประชากร ชุมชน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงด้านระบบตลาด ที่ว่ามีหลายระดับนั้น มีตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล ไปจนถึง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การพัฒนาแบบหลายมิติและหลายระดับ นี้ดูมีข้อดีที่สำคัญก็คือทำให้การพัฒนานั้นดำเนินไปอย่างรอบด้าน เกิดความสมดุลและความยั่งยืน ทั้งยังช่วยให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ไม่มีช่องว่างมาก ระหว่างหมู่บ้านกับกลุ่มจังหวัด...

ชื่อไฟล์
abcjournal5-1-55.zip


ขนาดไฟล์
5.57 MB  ( 2026 )  ครั้ง