ปีที่4 ฉบับที่4 มีนาคม-เมษายน 2555

ในฉบับนี้ก่อนอื่นขอแจ้งข่าวกิจกรรมสำคัญของโครงการวารสารฯ นั่นคือ ในวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมาทางวารสารฯ ได้ร่วมกับ สำนักประสานงานชุด โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง” ณ อาคาร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเขียนบทความเชิงวิชาการขึ้น มีผู้บรรยายได้แก่ รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ และเจ้าหน้าที่ใน กองบรรณาธิการของวารสาร ส่วนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ อาจารย์นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยสงขลาฯ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากนี้ ยังมีผู้สนใจ เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จากท้องถิ่นอีกจำนวนหนึ่ง เป็นการจัดขึ้น ตามความสนใจและการเรียกร้องต้องการของนักวิจัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่...

ชื่อไฟล์
abcjournal4-4-55.zip


ขนาดไฟล์
6.78 MB  ( 2137 )  ครั้ง