ปีที่4 ฉบับที่3 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555

บทความที่จะตีพิมพ์ในฉบับนี้มีที่พิเศษอยู่เรื่องหนึ่ง ได้แก่บทความสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงชุมชนซึ่งมักมี ลักษณะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วย วารสารของเราได้ลงบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทำนองนี้รวม 15 เรื่องด้วยกัน น่าจะได้ทำบทสังเคราะห์งานวิจัยดังกล่าวขึ้นมาขั้นหนึ่งเพื่อเป็นการถอดบท เรียนทั้งในทางวิชาการและการปฏิบัติ อันจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้น และสร้างเป็นองค์ความรู้ที่ลุ่มลึกขึ้นด้วย...

ชื่อไฟล์
abcjournal4-3-55.zip


ขนาดไฟล์
26.45 MB  ( 2029 )  ครั้ง